පරිත්‍යාග

  29 COMMENTS

  1. nirupa perera
   November 03, 2015 14:08 Reply

   theruwan saranai.. today i transferred SL RS 25000 to this account from sampath bank account no 1013 50097318
   i done this from my sister’s account to your account .. please let me know that you have received the funds

  2. kanthi kalansuriya
   January 19, 2016 15:46 Reply

   Theruwan Saranai.,
   Deposited Rs.15000/= as a donation for the pirith ceremony on 27.01.16 at Damma Sriya Mahaseya at Galle.
   From; Kalansuriya & Fonseka (SASIP Inst.)

  3. asitha
   January 21, 2016 01:18 Reply

   Deposited Rs 5000/= as a donation for the DHAMMA SHRIYA SEYA.

  4. pradeepika
   January 21, 2016 01:20 Reply

   Deposited Rs25000/= as a donation for the DHAMMA SHRIYA SEYA.

  5. Thushari Jayasekara,Kew,Melbourne,AU
   January 22, 2016 11:18 Reply

   Deposited today, SL RS. 10000 to account 118 154 0880 19 Sampath bank ,Habaraduwa.
   Thushari Jayasekara, Kew, Melbourne,Victoria AU

  6. Mahinda Jayasekara,36,Campbell Place, Dehiwala
   January 22, 2016 11:25 Reply

   Theruwan Saranai!

   Deposited @ Sampath Bank, Dehiwala today(22/02/2016)
   RS. 5,000 to account 118 154 0880 19 Sampath Bank ,Habaraduwa.

   Mahinda Jayasekara,36,Campbell Place, Dehiwala

  7. admin
   January 22, 2016 23:20 Reply

   Siyalu Denatama Suwapath Wewa!!!

   • Wasantha Kumarasiri
    January 24, 2016 15:51 Reply

    Please confirm that you have accounted for the Rs.35,000,000.00 I have personally donated to the monk Ven. Andandasiri thero to fund the construction of one of the Parivara Stupa in Balangoda. I am in Sri Lanka and hurt to note that no information to me on the opening of the Chaithya on the 28th January whilst others are informed and no information to me who is the sole donor to construct the Stupa. I meditate that my commitment to the Dharmma be not tarnished by the actions of the individuals. Theruwan Saranai.

    • admin
     February 12, 2016 01:16 Reply

     Your Donation not received.. Pls send us the payment slip for confirmation.
     Suwapath wewa!!!

  8. Wasantha Kumarasiri
   January 24, 2016 16:00 Reply

   Correction the amount is Rs.3,500,000.00

  9. Mahinda Jayasekara,36,Campbell Place, Dehiwala
   January 31, 2016 22:56 Reply

   ALMS GIVING TO METH BO SEVANA , THITHTHAGALLA

   Please allocate February 2nd for me.
   Rs.15,000/= will be deposited @ Sampath Bank, Dehiwala, tomorrow to the account 118 154 25 1049 Sampath Bank ,Habaraduwa.

   MATA PEBARAWARI 02 DANAYA VEN KARA DENNA.

   Theruwan Saranai.
   Mahinda Jayasekara,36,Campbell Place, Dehiwala.
   Tel. 011 2739281
   077 303 93 83

   • admin
    February 02, 2016 23:01 Reply

    February 2nd was allocated for you.
    Suwapath wewa!!!

  10. Mahinda Jayasekara,36,Campbell Place, Dehiwala
   February 01, 2016 09:55 Reply

   Theruwan saranai,

   Rs.15,00/= will be deposited not to A/c 118 154 25 1049 Sampath Bank ,Habaraduwa, but to A/c 1-003-547-67983 at Sampath Bank, Nugegoda, today.
   Mahinda Jayasekara

  11. Sudesh & Prasangi
   March 07, 2016 21:06 Reply

   I have deposited Rs 25000 donation for damma sriya maha saya from Maldives boc bank to Boc pilimathalawa branch today. Please check it and confirme me receipt of the payment
   Sudesh @ Prasangi
   From Maldives

  12. nirupa perera
   March 09, 2016 14:19 Reply

   Theruwan saranai, today I remitted SL Rs 38584/- in the name of ape hamudurwange. TO HATTON NATIONAL BANK
   Please use 25000/- for building the Chaithya and balance for ape hamudurwanta as a pocket money
   Suwapath wewa

   sender AL LAMAAN TRADING LLC , DUBAI

  13. Pushpa Padmini Goonetilleke
   March 16, 2016 16:12 Reply

   Theruwan Saranai, Today I remitted Rs 25,000 to T Anandasiri Himi’s Sampath bank account at Habaraduwa branch to be used for the building of the Chaithya

  14. March 17, 2016 14:02 Reply

   Theruwan Saranai!, I remitted Rs 25,000 on 16/03/2016 to T Anandasiri Himi’s Sampath bank account at Habaraduwa branch to be used for the building of the Chaithya

  15. Manjula Gamage
   May 25, 2016 12:01 Reply

   Theruwan saranai.

   May 28 meth bo sewana bhavana madyasthanaye pawathwena bhavana wada satahana wenuwen danaya sadaha 15000/= mudalak oba wahansege bank of ceylon account ekata thanpath kelemi.

   Oba wahanseta bohoma pin….!!!!!

   • admin
    June 30, 2016 05:16 Reply

    Suwpath wewa!!!

  16. ishara
   June 06, 2016 18:36 Reply

   today I have deposited Rs 20000 donation for damma sriya maha saya to account 118 154 251049 Sampath bank ,Habaraduwa

   • admin
    June 30, 2016 05:14 Reply

    Suwpath wewa!!!

  17. C Salgado
   June 23, 2016 16:36 Reply

   I credited today (23/06/2016) Rs.10,000 to Habaraduwa Sampath Bank Branch 118154251049 for the Dhamma DVDs. Please acknowledge receipt of same. Theruwan Saranai.

   • admin
    June 30, 2016 05:13 Reply

    GOT it.
    Suwpath wewa!!!

  18. C Salgado
   June 23, 2016 16:38 Reply

   I don’t need a receipt I just meant to let me know whether you received it. Theurwan saranai.

  19. C Salgado
   July 07, 2016 11:00 Reply

   Dennuwata godak thuthi. Theruwan saranai.

  20. Manjula Gamage
   August 08, 2016 10:58 Reply

   Theruwan saranai,

   Aug 15 meth bo sewana bhavana madyasthanaye pawathwena bhavana wada satahana wenuwen danaya sadaha 15000/= mudalak oba wahansege bank of ceylon account ekata thanpath kelemi.

   Oba wahanseta bohoma pin….!!!!!

  21. CYRIL & MALINI SENEVIRATNE
   September 18, 2016 08:23 Reply

   We have transferred 20070 LKR to acc # 1003 5476 7983 & 11150 LKR to acc #118154251049 on Sep 16th.

   Please inform us when you received.

   Suwapath Wewa!!!!!

  22. chamindi
   January 10, 2017 17:30 Reply

   Today I have deposited Rs 10,000/= A/C No 118154251049 (sampath bank) for anything in this valuable work. Suwapath wewa……!

  23. Yasantha
   January 30, 2017 08:58 Reply

   Today is my father’s (W.N.K. Dayananda) birthday. Father died last May.
   Donated Rs 5000/= to 1181 5425 1049 account on behalf of him.

   Thank you!

   Yasantha

  Leave a reply