රමණීයානි අරඤ්ඤානි - යත්ථ න රමතී ජනෝ
වීතරාගා රමිස්සන්ති - න තේ කාමගවේසිනෝ
වනාන්තරය හරිම ලස්සනයි.
පෙර මතකයන් සමඟ ජීවත්වන ජනතාව, ඒ වනයට ආසා නොකරයි.

සිත නිදහස් වූ උතුමන් පෙර මතකයන් සමඟ නොසඳා බලන නිසා, ඒ වනය සුන්දරයි.

රහතුන්ට මුළු ලොවම සුන්දරයි.

අති
බියකරැ
සසරෙන්
මිදෙමු
කුම්මෝච අංගානි සකේ කපාලේ
සමෝදහං භික්ඛු මනෝ විතක්කේ
ඉබ්බා තම කබලෙහි අවයව බහා ගන්නා සේ,
මහණෙනි මනෝ විතර්ක හකුලා ගන්න.
නිවන ඇත්තේ
ඔබ අසලමය.
බුදු වරුන්ගේ නගරයට යන්න, පසේ බුදුවරුන්ගේ නගරයට යන්න, රහතුන්ගේ නගරයට යන්න,
සදාතනික මේ මායව අවබෝධ කර ගන්න, අවිද්‍යාව දුරු කරන්න
යෝ සහස්සං සහස්සේන - සංගාමේ මානුසේ ජිනේ
ඒකං ච ජෙය්‍ය අත්තානං - ස වේ සංගාම ජුත්තමෝ
යමෙක් යුද්ධ දහසක් කොට ඒ දහසම ජයග්‍රහණය කලත්,
යමෙක් තමාගේ සිත දමනය කරගත්තොත්,
අර යුද්ධය දිනපු පුද්ගලයාට වඩා උත්තම කෙනෙක් වේ.

මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානය – ගාල්ල


Meditation-Programme-Add-11

Save

ආර්ය න්‍යාය

පරිත්‍යාග

පට්ඨාන දේශනා

ධම්ම ශ්‍රියා මහා සෑය