මහා සිංහ නාදය | සැසිප් – නුගේගොඩ

  • 27 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   27 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 28 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   28 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 25 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   25 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 26 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   26 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 29 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   29 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 24 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   24 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 30 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   30 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 31 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   31 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 32 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   32 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 21 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   21 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 33 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   33 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 34 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   34 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 35 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   35 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 36 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   36 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 01 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   01 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 02 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   02 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 03 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   03 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 04 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   04 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 05 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   05 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 06 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   06 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 07 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   07 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 09 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   09 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 10 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   10 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 11 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   11 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 37 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   37 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 38 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   38 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 39 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   39 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 40 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   40 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 41 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   41 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 42 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   42 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 43 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   43 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 44 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   44 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 45 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   45 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 46 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   46 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 47 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   47 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 48 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   48 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 49 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   49 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
  • 50 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   50 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ

  21 COMMENTS

  1. Mrs. W. A. S. Mahawewa
   October 08, 2015 14:18 Reply

   Dear Organizers,
   I bought previous CD’s from SASIP, from 1-25. But I could not open some of them, especially No. 1, 3, How can I get those two CD’s. Please help me to sort it out.
   Soma
   With Meetta

   • admin
    October 16, 2015 16:25 Reply

    Please bring those CD’s and change it with new one at Sasip.

  2. December 12, 2015 20:03 Reply

   What is the No of last Sasip abidahamadeshan. is it finished no37

  3. Arjuna
   December 30, 2015 06:14 Reply

   Great initiative. Will support.

  4. pradeep
   January 27, 2016 17:34 Reply

   PLZ upload mahasihanadaya 41 sasip

   • admin
    January 28, 2016 10:59 Reply

    Due to Dhamma Sriya Stupa Program this Video will upload later…

    • pradeep
     January 29, 2016 11:03 Reply

     obata boho pin

  5. admin
   February 12, 2016 00:54 Reply

   මෙම Youtube චැනලය මගින් ඔබට සියලුම දේශනා නැරඹිය හැක.
   https://www.youtube.com/watch?v=VgWswTqj-vQ&index=2&list=PLZkdhQBKHHk7-WTGe-vJw7xNTTk6an8gi

   • Asanka Dharmabandu
    January 08, 2017 05:55 Reply

    In this play list “Maha Sinha Nadaya 01″ is not available, please add it.

  6. Arjuna Nawarathne
   April 11, 2016 20:40 Reply

   I watched 38 videos and the 39th one does not have the recorded video but some other clips . Can you pl check and upload with the video.

   • admin
    June 04, 2016 11:54 Reply

    Its Only a Audio clip..

  7. Sajeeva Witaana
   April 27, 2016 15:14 Reply

   46 -50 – මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ
   Pl upload

   Sajeeva

   • admin
    June 04, 2016 11:53 Reply

    Done!!!

  8. Gayantha
   May 24, 2016 20:33 Reply

   46– මහා සිංහ නාදය
   1h.08min walin passe audio and video weda karanne nehe Youtube wala…. e wedasatahana
   newatha upload karanna puwannam hodai
   theruwan saranai oba semata

   • admin
    June 04, 2016 11:53 Reply

    Pls check it. Uploaded it the complete one.

  9. Jagath Samarawickrama
   June 04, 2016 11:47 Reply

   I want to purchase the full set of “Maha Singha Nadaya” DVDs and also want them to be posted to an address in Sri Lanka.
   Please let me know how I can do it.
   Theruwan Saranayi

  10. Bathiya
   July 06, 2016 19:31 Reply

   Is there a way to get Notes and other Readings relates to Sasip abidahama deshana programme.

   Theruwan Saranayi

  11. Dayani Peiris
   July 30, 2016 11:03 Reply

   Maha singha naadaya 12 – 23 are missing how can I download those? Please help me.
   Thank you

  12. asanka
   November 07, 2016 15:21 Reply

   පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස,
   2015.05 මස මෙල්බන් හි පැවැත්වු දේශනාවේ සදහන් කරන dvd මොනවද? ඒවා ලබා ගන්නේ කොහොමද?
   D.V.D පරිත්‍යාග කිරිමට දායක වන්නේ කෙසේද ?
   asanka

  Leave a reply