අභිධර්මයේ මූලික කරුණු | නාවල

  • 1-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   1-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු

   විඤ්ඤාණය (සිත)

   August 21, 2015
  • 1-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   1-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු

   අභිධර්මය පිළිබඳ මූලික හැදින්වීම, දිව්‍ය ලෝක, ශුද්ධාෂ්ඨක

   August 15, 2015
  • 1-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   1-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 1-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   1-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 1-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   1-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 2-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   2-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 2-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   2-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 2-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   2-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 2-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   2-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 2-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   2-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 3-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   3-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 3-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   3-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 3-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   3-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 3-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   3-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 3-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   3-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 4-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   4-1 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 4-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   4-2 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 4-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   4-3 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 4-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   4-4 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015
  • 4-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   4-5 /40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
   August 21, 2015

  8 COMMENTS

  1. ආනන්ද
   October 20, 2015 09:48 Reply

   නාවල පන්තියේ 39 වන DVD එක දාන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

  2. සම්පත්
   November 11, 2015 15:43 Reply

   ගරු ස්වාමීන්වහන්සා,

   නාවල පංතියේ 36වන වීඩියෝව දක්වා බාගතකර ඇත්තෙමි. හැකිනම් 37-40 දක්වා වීඩියෝ ලබාගතහැකි ආකාරය දන්වන්න.

   තෙරුවන් සරණයි!

  3. Nilantha
   December 12, 2015 02:29 Reply

   Swamin wahansa..kudaa daruwanta uganwana abhidharma paadam maalaawath mehi ethulath karanna.nethnam ema DVD labaa gatha heki aakaarayak danwanna…..

  4. December 16, 2015 02:46 Reply

   obawahasata stute……………..

  5. December 16, 2015 02:47 Reply

   stuteya,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  6. Amila
   May 28, 2016 21:31 Reply

   ස්වාමින් වහන්ස,
   අභිධර්මයේ මූලික කරුණු ඉගැන්වීම් වලට අදාල පොත් ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?

   • admin
    June 30, 2016 05:16 Reply

    වෛදය ශ්‍රියානි මහත්මිය ගෙන් ලබා ගත හැක.

    • Channa Edirisinghe
     September 11, 2016 09:45 Reply

     Gaurawaneeya Swaminwahansa,
     Ame poth bhagatha karageeme hakiyawak thibenam danwasitinna.
     Tharuwan Saranai

  Leave a reply