ධම්ම ශ්‍රියා සෑයේ ඉදිකිරීම් සඳහා පරිත්‍යාග

ධම්ම ශ්‍රියා සෑයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පින්වත් ඔබට ද පහත අයුරින් දායක විය හැකිය.

  • ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය භාර ගැනීමෙන්
  • කොටසක වටිනාකම භාර ගැනීමෙන්
    කොටසක වටිනාකම රු. 25,000 කි (වර්ග අඩියක්)

තිත්තගල්ලෙ අනන්දසිරි හිමි
හැටන් නැෂනල් බැංකුව, හබරාදූව ශාඛාව
01 30 20 52 91 92

————————————————–

Anandasiri T. Thero
Hatton National Bank, Habaraduwa Branch
01 30 20 52 91 92

————————————————-

තිත්තගල්ලෙ අනන්දසිරි හිමි
සම්පත් බැංකුව, හබරාදූව ශාඛාව
11 81 54 25 10 49

ධම්ම ශ්‍රියා සෑයේ ඉදිකිරීම් සඳහා ඔබගේ සැදැහැති දායකත්වය ලබා දීමට අමතන්න.
0770-045692