විශේෂිත ගඩොල් 2016-2-6

ධම්ම ශ්‍රියා සෑයේ කටයුතු සඳහා එම භූමියේම සකස් කරන විශේෂිත ගඩොල්