මෛත්‍රී භාවනාව

සියළුම සත්වයෝ
වෛරයෙන් නිදහස් වේවා
තරහින් නිදහස් වේවා
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා
දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා
සුවසේ ජීවත් වේවා

සියළුම සත්වයන් හට
ආදරය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, සෙනෙහස, සතුට, ප්‍රීතියම ලැබේවා
සියළුම සත්වයන් හට
මේ අමා ධර්මයම ලැබේවා

ඉදිරිපස සිටින සියළුම සත්වයෝ
වෛරයෙන් නිදහස් වේවා
තරහින් නිදහස් වේවා
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා
දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා
සුවසේ ජීවත් වේවා

ඉදිරිපස සිටින සියළුම සත්වයන් හට
ආදරය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, සෙනෙහස, සතුට, ප්‍රීතියම ලැබේවා
සියළුම සත්වයන් හට
මේ අමා ධර්මයම ලැබේවා

පිටුපස සිටින සියළුම සත්වයෝ
වෛරයෙන් නිදහස් වේවා
තරහින් නිදහස් වේවා
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා
දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා
සුවසේ ජීවත් වේවා

පිටුපස සිටින සියළුම සත්වයන් හට
ආදරය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, සෙනෙහස, සතුට, ප්‍රීතියම ලැබේවා
සියළුම සත්වයන් හට
මේ අමා ධර්මයම ලැබේවා

දකුණුපස සිටින සියළුම සත්වයෝ
වෛරයෙන් නිදහස් වේවා
තරහින් නිදහස් වේවා
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා
දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා
සුවසේ ජීවත් වේවා

දකුණුපස සිටින සියළුම සත්වයන් හට
ආදරය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, සෙනෙහස, සතුට, ප්‍රීතියම ලැබේවා
සියළුම සත්වයන් හට
මේ අමා ධර්මයම ලැබේවා

වම්පස සිටින සියළුම සත්වයෝ
වෛරයෙන් නිදහස් වේවා
තරහින් නිදහස් වේවා
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා
දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා
සුවසේ ජීවත් වේවා

වම්පස සිටින සියළුම සත්වයන් හට
ආදරය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, සෙනෙහස, සතුට, ප්‍රීතියම ලැබේවා
සියළුම සත්වයන් හට
මේ අමා ධර්මයම ලැබේවා

ඉහල සිටින සියළුම සත්වයෝ
වෛරයෙන් නිදහස් වේවා
තරහින් නිදහස් වේවා
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා
දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා
සුවසේ ජීවත් වේවා

ඉහල සිටින සියළුම සත්වයන් හට
ආදරය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, සෙනෙහස, සතුට, ප්‍රීතියම ලැබේවා
සියළුම සත්වයන් හට
මේ අමා ධර්මයම ලැබේවා

පහළ සිටින සියළුම සත්වයෝ
වෛරයෙන් නිදහස් වේවා
තරහින් නිදහස් වේවා
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා
දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා
සුවසේ ජීවත් වේවා

පහළ සිටින සියළුම සත්වයන් හට
ආදරය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, සෙනෙහස, සතුට, ප්‍රීතියම ලැබේවා
සියළුම සත්වයන් හට
මේ අමා ධර්මයම ලැබේවා