ස්වාමින්වහසේලා සදහා ඉදිවන කුටි 2016-5-1

ඉදිරියේදී පැවිදි දිවියට ඇතුල් වන ස්වාමින්වහසේලා සදහා ඉදිවන කුටි..