අභිනවයෙන් ඉදි වන තෙමහල් කුටි – මෙත් බෝ සෙවන 16-12-2015