අභිනවයෙන් ඉදි වන තෙමහල් කුටි – මෙත් බෝ සෙවන 09-12-2015