මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අලුතින් ඉදිවන දාන ශාලාව

    • ධම්ම ශ්‍රියා මහා සෑය
      ධම්ම ශ්‍රියා මහා සෑය
      April 23, 2013