අක්කර 02ක භූමි භාගය මිලදී ගැනීම

ගාල්ල මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානයට යාබදව ඇති අක්කර 02ක භූමි භාගය මිලදී ගැනීමට මිලියන 02ක් වැයවේ. මේ සඳහා ඔබගේ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ නම් ලොවටම යහපතක් සිදුවේ.

තිත්තගල්ලෙ අනන්දසිරි හිමි
සම්පත් බැංකුව, හබරාදූව ශාඛාව
118 154 0880 19

20160127_142734

20160127_142738

20160127_142742

20160127_142752