ධම්ම ශ්‍රියා සෑය ඉදි කිරීම සඳහා ගෙපල කැපීමේ කටයුතු 15-12-2015