ධම්ම ශ්‍රියා සෑය ඉදි කිරීම සඳහා ගෙපල කැපීමේ කටයුතු 18-01-2016