සිමෙන්ති කොට්ට 4000ක් අවශ්‍යව ඇත

ධම්ම ශ්‍රියා මහා සෑයේ පාදමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා සිමෙන්ති කොට්ට 4000ක් අවශ්‍යව ඇත. මේ සදහා ඔබගේ සත් දායකත්වය ලබා දීමට දැන් හැකියාව ඇත.

තිත්තගල්ලෙ අනන්දසිරි හිමි
සම්පත් බැංකුව, හබරාදූව ශාඛාව
11 81 54 25 10 49