දානය සඳහා දිනක දායකත්වය

මෙත් බෝ සෙවණ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දානය සඳහා දිනක දායකත්වය (රු. 15,000/=) ලබා ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව උදාවී ඇත.
වෙන් කිරිමට අවශ්‍ය දිනයද, මුදල් බැර කල බව දැන්වීමට අදාල රිසිට පත පහත ඊමේල් ලිපිනයට එවන්න.
methboosewana@gmail.com

මේ සඳහා පහත ගිණුමට මුදල් බැර කල හැක.
T. Anandasiri Thero
785 17 922
ලංකා බැංකුව
පිලිමතලාව ශාඛාව

වැඩි විස්තර සඳහා :
දොස්තර ශ්‍රියානි මහත්මිය 071 8436954