ආර්ය න්‍යාය | සිඩ්නි – ඕස්ට්‍රේලියාව

  • 01 ආර්ය න්‍යාය | සිඩ්නි – ඕස්ට්‍රේලියාව
   01 ආර්ය න්‍යාය | සිඩ්නි – ඕස්ට්‍රේලියාව
   August 21, 2015
  • 02 ආර්ය න්‍යාය | සිඩ්නි – ඕස්ට්‍රේලියාව
   02 ආර්ය න්‍යාය | සිඩ්නි – ඕස්ට්‍රේලියාව
   August 21, 2015

  1 Leave a Reply to Kamila

  1. Kamila
   November 24, 2015 14:01 Reply

   Oba wahanseeta mema athbavayema chathurarya sathya avaboodha wewa! Mema wadasatahan vedio kara upload kara dharma pracharayata sahaya wena siyalu pinvathuntath uthum chathurarya sathya mema athbavayema avabodha weemata mema kusal hethu wewa !

  Comment to Kamila Cancel reply